JURIDISK MEDDELELSE


1 - IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER: I overensstemmelse med oplysningspligt stadfæstet i paragraf 10 i Lov 34/2002 af 11. juli for informationssamfundstjenester og elektronisk handel kan du efterfølgende finde identificerende oplysninger på rettighedshaver af dette websted: Rettighedshaver: CONCORD 2004 S.A. Kontakt: 937031800 [email protected] Registeroplysninger: Handelsregistret for Barcelona, Bind 4.116, Bog 3.455, 2. Sektion, Blad 179, Ark 44.152, SKATTENR.: A-08-594467. 2 - BRUGERE: Adgang til og/eller brug af denne portal tilhørende CONCORD 2004, S.A. giver status af BRUGER, som fra og med denne adgang og/eller brug accepterer de følgende generelle anvendelsesbetingelser. 3 - BRUG AF PORTALEN: Dette websted giver adgang via internettet til indhold tilhørende CONCORD 2004, S.A. eller dennes licensgivere, hvortil BRUGER kan have adgang. BRUGER påtager sig ansvaret for brugen af portalen. Dette ansvar omfatter den nødvendige registrering for adgang til bestemte tjenester eller indhold. BRUGER er ansvarlig for, at afgivne registeroplysninger er sandfærdige og legale. Efter denne registrering vil BRUGER få tildelt en adgangskode, for hvilken han/hun er ansvarlig, og forpligter sig ligeledes til påpasselig og fortrolig brug af samme. BRUGER forpligter sig til at gøre passende brug af indhold og tjenester (som f.eks. chat-tjenester, diskussionsfora eller nyhedsgrupper), som CONCORD 2004, S.A. tilbyder gennem sin portal og med de nævnte restriktioner, der ikke er begrænsende, og ikke at anvende disse til følgende: (i) deltagelse i retsstridige, ulovlige handlinger eller handlinger, der strider mod god tro og offentlig orden; (ii) formidle indhold eller propaganda af racistisk, fremmedfjendsk, ulovlig pornografisk karakter eller som undskylder terrorisme eller angriber menneskerettighederne; (iii) forårsager skader på fysiske og logiske systemer af indehavervirksomhendens domæne, dens leverandører eller tredjepersoner, indføre eller sprede computervirus på Internettet eller hvilket som helst andet fysisk eller logisk system, der kunne skade førnævnte; (iv) forsøge at få adgang til, og i så tilfælde, misbruge andre brugeres e-mailkonti og ændre eller manipulere deres meddelelser. CONCORD 2004, S.A. forbeholder sig ret til at fjerne alle eventuelle kommentarer og bidrag, der krænker respekten for den menneskelige værdighed, som er diskriminerende, fremmedfjendske, racistiske, pornografiske, der truer ungdom eller barndom, orden eller den offentlige sikkerhed eller efter dennes mening ikke egnet til offentliggørelse. CONCORD 2004, S.A. er under ingen omstændigheder ansvarlig for udtalelser fra brugere gennem fora, chats eller andre deltagelsesværktøjer. 4 - BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER: For at få adgang til de tjenester, som CONCORD 2004 S.A. tilbyder gennem sin hjemmeside, bedes du afgive en række personlige oplysninger. CONCORD 2004 S.A. overholder retningslinjerne i Gennemførelsesbestemmelse 15/1999 af 13. december vedrørende Beskyttelse af Personoplysninger, Kongeligt Dekret 1720/2007 af 21. december til vedtagelse af Reglement for udførelse af Gennemførelsesbestemmelsen samt øvrige på ethvert tidspunkt gyldige bestemmelser, og bestræber sig på at garantere korrekt brug og behandling af brugers personoplysninger. Til dette formål vil virksomheden, sammen med hver formular til indsamling af persondata i forbindelse med de tjenester, som bruger kan anmode CONCORD 2004 S.A. om, oplyse bruger om eksistensen af og accept af betingelserne for behandling af oplysninger i hvert tilfælde og informere om ansvaret, der er forbundet med den oprettede fil, den ansvarshavendes adresse, muligheden for udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, annullering eller opposition, formålet med behandlingen og eventuel overdragelse af oplysninger til tredjepart. CONCORD 2004 S.A. overholder ligeledes Lov 34/2002 af 11. juli vedrørende Informationssamfundstjenester og Elektronisk Handel og vil altid bede dig om samtykke til behandling af din e-mailadresse med kommercielt formål. Ved udfyldelse af formularerne vil dine personoplysninger blive optaget og behandlet i en behørigt registreret fil, ejet af CONCORD 2004 S.A. til markedsføringsydelser af klapvogne og autostole til babyer og andre børneartikler og lignende for enhver kommerciel information, som CONCORD mener måtte have din interesse. Dine oplysninger vil under ingen omstændigheder blive overført til tredjepart. Ligeledes informerer vi om muligheden for at udøve retten til adgang, berigtigelse, annullering og opposition af dine personoplysninger på [email protected] eller skriftligt til CONCORD 2004 S.A. 5.- INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET: CONCORD 2004, S.A. enten alene eller som erhverver, er rettighedsindehaver af den intellektuelle og industrielle ejendomsret af sin hjemmeside, herunder elementerne indeholdt i samme (som uden begrænsning omfatter billeder, lyd, audio, video, software eller tekster; mærker eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, valg af anvendte materialer, computerprogrammer, der er nødvendige for drift, adgang og brug, osv.), der er ejet af CONCORD 2004, S.A. eller dennes licensgivere. Alle rettigheder forbeholdt. I medfør af paragraf 8 og 32.1, andet afsnit, i Lov om Intellektuel Ejendom er gengivelse, distribution og offentliggørelse, herunder hel eller delvis rådighedsstillelse af denne hjemmesides indhold i enhver form og på hvilket som helst teknisk medie, forbudt uden behørig tilladelse fra CONCORD 2004, S.A. BRUGER forpligter sig til at overholde CONCORD 2004, S.A.´s rettigheder til Intellektuel og Industriel Ejendom. BRUGER må ikke fjerne, ændre, omgå eller manipulere nogen som helst beskyttelsesforanstaltning eller sikkerhedssystem, der måtte være installeret på siderne i domænet for virksomheden, der har oprettet webstedet. 6 - FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG ANSVAR: CONCORD 2004 S.A. kan ikke holdes ansvarlig under nogen omstændigheder, inden for lovens begrænsninger, for skader af nogen art, som kan forårsage, men ikke er begrænset til: fejl eller udeladelser af indhold, manglende sandfærdighed, integritet, opdatering og nøjagtighed af oplysninger eller information på sit websted, manglende adgang til portalen eller overførsel af virus eller malware i indholdet til trods for at have taget alle nødvendige tekniske foranstaltninger for at undgå dette. Indhold og oplysninger på nærværende websted og dens sider er ikke bindende for CONCORD 2004, S.A. eller udgør dennes officielle synspunkter, da det udelukkende drejer sig om en tjeneste af oplysende karakter.  7 - ÆNDRINGER: CONCORD 2004, S.A. forbeholder sig retten til, uden varsel, at foretage de ændringer i portalen, de måtte finde passende, og kan ændre, fjerne eller tilføje både indhold og tjenester, der udbydes via samme samt den måde hvorpå disse præsenteres eller placeres på deres portal. 8 - LINKS: Hvis domænenavnet indeholder links eller hyperlinks til andre hjemmesider på internettet, vil CONCORD 2004, S.A. ikke udøve nogen form for kontrol over disse sider og deres indhold. CONCORD 2004, S.A. påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for indholdet af disse links, der tilhører andre hjemmesider, og garanterer ej heller teknisk tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, sandfærdighed, gyldighed og grundlovsmæssighed af noget som helst materiale eller oplysninger i sådanne hyperlinks eller andre websteder på internettet. Ligeledes vil inddragelse af sådanne eksterne forbindelser ikke medføre nogen forbindelse, sammenlægning eller partnerskab med de pågældende enheder. 9 - UDELUKKELSESRET: CONCORD 2004, S.A. forbeholder sig retten til at nægte eller tilbagekalde adgangen til portalen og/eller de tilbudte tjenester uden forudgående varsel, på egne vegne eller på vegne af tredjepart, fra de brugere, der overtræder de Generelle Brugsbetingelser. 10 - GENERELT: CONCORD 2004, S.A. og/eller deres licensgivere vil forfølge overtrædelse af disse betingelser og enhver misbrug af deres hjemmeside og vil udøve alle civil- og strafferetlige krav, som de har fordring på i henhold til loven. 11 - ÆNDRING AF NÆRVÆRENDE BETINGELSER OG GYLDIGHED: CONCORD 2004, S.A. kan på ethvert tidspunkt ændre de nærværende betingelser ved at offentliggøre disse på behørig vis. Gyldigheden af disse betingelser vil være i overensstemmelse med deres eksponering og indtil de ændres af andre, der er behørigt offentliggjort. 12 - LOVVALG OG KOMPETENCE: Forholdet mellem CONCORD 2004, S.A. og BRUGER underlægges gældende spansk lovgivning og enhver tvist skal forelægges for domstolene i Barcelona by.